استخراج سیال تحت فشار روغن پسته با استفاده از یک استخراج کننده سیال فوق بحرانی اصلاح شده و طرح آماری برای بهینه سازی
1. استخراج سیال تحت فشار روغن پسته با استفاده از یک استخراج کننده سیال فوق بحرانی اصلاح شده و طرح آماری برای بهینه سازی

(صفحات 39-46) سیدحسن قاضی عسکر (صفحات 39-46) سیدحسن قاضی عسکر؛ علی شیبانی علی شیبانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1779

چکیده
  در این مقاله استخراج روغن پسته با روش سیال تحت فشار، در دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی معرفی شده است. با اصلاح دستگاه مذکور حلال مایع و گاز دی اکسید کربن بطور متناوب به داخل سیستم پمپ می شوند. نتایج ...  بیشتر