تاثیر سازگارکننده های مالئیک انیدرید پلی اتیلن و پلی‎‌ اتیلن گلیکول بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت کاه گندم/پلی اتیلن
1. تاثیر سازگارکننده های مالئیک انیدرید پلی اتیلن و پلی‎‌ اتیلن گلیکول بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت کاه گندم/پلی اتیلن

مرجان حاجی باقر نائینی؛ بهجت تاج الدین؛ غلامحسن اسدی؛ بابک غیاثی طرزی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 98-108

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i1.34157

چکیده
  در این پژوهش، تاثیر دو سازگارکنندة مالئیک انیدرید پلی اتیلن (MAPE1) و پلی اتیلن گلیکول (PEG2 ) بر ویژگی های مکانیکی (خمشی و کششی) و فیزیکی (زیست تخریب‌پذیری و جذب آب) کامپوزیت طبیعی ساخته شده از 50درصد پلی اتیلن ...  بیشتر