مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز
1. مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز

عاطفه فرهمند؛ سیده فاطمه موسوی بایگی؛ مسعود تقی زاده؛ امین ضیافروغی

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 654-664

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.32844

چکیده
  در این پژوهش تاثیر خشک کردن به دو روش هوای داغ و مادون قرمز هر کدام در سه سطح دمایی (50، 60 و◦C70) بر ویژگی های کیفی از جمله بازجذب آب، شاخص های رنگ، چروکیدگی، بافت و خواص حسی برگه خرمالو مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر