تولید حشره کش زیستی توسط Bacillus thuringiensis از پساب کارخانه تولید نشاسته
1. تولید حشره کش زیستی توسط Bacillus thuringiensis از پساب کارخانه تولید نشاسته

مرضیه موسوی نسب؛ افسانه دهقان افسانه دهقان

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i1.3395

چکیده
  برای پسابهای خاص به ویژه آنهایی که از کارخانجات مواد غذایی حاصل می‌شوند به فرآوری‌هایی جهت تولید محصولات با ارزش افزوده مانند حشره کش‌های زیستی نیاز می‌باشد. امروزه موفق ترین حشره کشهای زیستی، توسط ...  بیشتر