تأثیر مواد شوینده شیمیایی – بیوشیمیایی روی بازیافت شار تراوه در غشاهای پلی سولفون مورد استفاده در اولترافیلتراسیون شیر
1. تأثیر مواد شوینده شیمیایی – بیوشیمیایی روی بازیافت شار تراوه در غشاهای پلی سولفون مورد استفاده در اولترافیلتراسیون شیر

علیرضا صادقیان؛ رضا مسگریان رضا مسگریان

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i1.3397

چکیده
  امکان استفاده از مواد شیمیایی و بیوشیمیایی جهت شستشوی غشاهای پلی سولفون مورد استفاده در اولترافیلتراسیون شیر، نیاز به بررسی همه جانبه مواد شیمیایی و بیوشیمیایی دارد. با توجه به استفاده روز افزون از ...  بیشتر