بررسی خصوصیات روغن و ترکیب دانه در تعدادی از لاین‌ها و واریته‌های گلرنگ
1. بررسی خصوصیات روغن و ترکیب دانه در تعدادی از لاین‌ها و واریته‌های گلرنگ

(صفحات 136-150) صفورا احمدزاده (صفحات 136-150) صفورا احمدزاده؛ مهدی کدیور مهدی کدیور؛ قدرت ا... سعیدی قدرت ا... سعیدی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3742

چکیده
  گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) یکی از گیاهان دانه روغنی است که به دلیل سازگاری وسیع آن با عوامل محیطی می‌تواند در تأمین دانه‌های روغنی کشور بسیار سهیم باشد. گلرنگ در منطقه اصفهان، بعد از برداشت غلات دانه ریز و ...  بیشتر