اثر شرایط مختلف میدان های الکتریکی پالسی قوی بر استخراج قند از چغندر قند
1. اثر شرایط مختلف میدان های الکتریکی پالسی قوی بر استخراج قند از چغندر قند

(صفحات 151-162) عبدالمجید مسکوکی (صفحات 151-162) عبدالمجید مسکوکی؛ محمد نقی اشتیاقی محمد نقی اشتیاقی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3743

چکیده
  اثر میدان‌های الکتریکی پالسی قوی بر میزان تخریب سلول‌های چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق اثرشرایط مختلف میدان که شامل قدرت میدان (5/0 تا 6 کیلوولت بر سانتیمتر )، تعداد پالس ( 1تا 100 پالس) و ...  بیشتر