بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود در سس مایونز
1. بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود در سس مایونز

فاطمه ضابطیان حسینی فاطمه ضابطیان حسینی؛ سید علی مرتضوی سید علی مرتضوی؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز بی بی صدیقه فضلی بزاز؛ آرش کوچکی آرش کوچکی؛ شادی بلوریان شادی بلوریان

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i2.7815

چکیده
  آویشن باغی گیاهی از تیره نعناعیان است که دارای ترکیباتی با اثر ضد میکروبی از جمله کارواکرول و تیمول می‌باشد. این ترکیبات در عصاره و اسانس حاصل از این گیاه وجود دارند. بنابراین می‌توان از این گیاه بعنوان ...  بیشتر