تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شده
1. تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شده

محمد الهی محمد الهی؛ سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی؛ زهره براتیان قرقی زهره براتیان قرقی؛ پرنیان پزشکی پرنیان پزشکی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i2.7818

چکیده
  قند انورت، مخلوطی از گلوکز و فروکتوز می باشد و از هیدرولیز اسیدی و یا آنزیمی ساکارز بدست می آید. قند انورته به علت خصوصیات خاص خود نظیر میزان شیرینی، خاصیت رطوبت پذیری، میزان کریستاله پذیری، مزه و طمع ...  بیشتر