بررسی تغییر خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا
1. بررسی تغییر خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا

مریم رواقی؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ احمد آسوده

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i1.14385

چکیده
  کنسانتره پروتئینی سویا محصولی با ویژگی‌های تغذیه‌ای و عملکردی مطلوب است که با حفظ پروتئین و حذف کربوهیدرات‌های محلول از آرد سویا بدست می‌آید. در این تحقیق، چهار نوع آرد سویا شامل آرد کامل (چربی 08/22 ...  بیشتر
ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران
2. ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران

مریم رواقی؛ مصطفی مظاهری تهرانی مصطفی مظاهری تهرانی؛ احمد آسوده احمد آسوده

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i3.9105

چکیده
  آرد سویا محصولی پروتئینی با حداقل فرآوری در میان سایر محصولات پروتئینی سویاست که به دلیل فواید تغذیه ای، قیمت پایین و خصوصیات عمل کنندگی مطلوب در صنایع غذایی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این ...  بیشتر