بکار گیری شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی نخود سبز در یک خشک کن بستر سیالی با کمک ماکروویو
1. بکار گیری شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی نخود سبز در یک خشک کن بستر سیالی با کمک ماکروویو

لیلا مؤمن زاده لیلا مؤمن زاده؛ علی زمردیان علی زمردیان؛ داریوش مولا داریوش مولا

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i4.9285

چکیده
  در این تحقیق خواص خشک شدن نخود سبز (Pisum satium ) با رطوبت اولیه 76% بر پایه خشک (db) در یک خشک کن بستر سیالی با کمک ماکروویو مورد مطالعه قرار گرفت. چهار سطح دمای هوای خشک کننده (30، 40، 50 و 60 درجه سانتیگراد) و پنج سطح ...  بیشتر