بررسی ساختار اسید چرب، تری گلیسیریدی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن سه رقم ارزن (Setaria italica، Pennisetum miliaceum & Pennisetum typhoides) قابل کشت در ایران
1. بررسی ساختار اسید چرب، تری گلیسیریدی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن سه رقم ارزن (Setaria italica، Pennisetum miliaceum & Pennisetum typhoides) قابل کشت در ایران

نجمه شمس؛ محمد فضیلتی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i2.10060

چکیده
  کیفیت خوب روغن ارزن از نظر ترکیب اسیدهای چرب ضروری بدن انسان، وجود درصد بالای تری گلیسریدهای سه غیر اشباعی در این روغن و مهم تر از همه دارا بودن بالاترین درصد روغن در بین سایر غلات، امکان بررسی و مطالعه ...  بیشتر