تعیین میزان قندهای احیاءکننده در سیب زمینی با استفاده از گلوکزیاب دستی و مقایسه آن با روش آنزیمی
1. تعیین میزان قندهای احیاءکننده در سیب زمینی با استفاده از گلوکزیاب دستی و مقایسه آن با روش آنزیمی

حمیدرضا خزاعی؛ مرضیه نصیری محلاتی؛ محمد جواد ارشدی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i4.11708

چکیده
  توسعه صنعت چیپس و فرهنگ رو به رشد مصرف آن در جامعه به ویژه در قشر جوان، روز به روز بر سرمایه گذاری های موجود در این صنعت می افزاید. این موضوع توجه بیشتر به بخش های فرآوری محصول سیب زمینی در صنعت چیپس و تولید ...  بیشتر