بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند

مصطفی شهیدی نوقابی؛ سید محمد علی رضوی؛ سید محمود موسوی؛ محمد الهی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1392

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v9i2.25671

چکیده
  از مهمترین پتانسیل های غشاهای نانوفیلتراسیون حذف یون ها از آب ها و پساب ها با اهداف مختلف است. از جمله این اهداف می توان به سختی زدائی از آب آشامیدنی، حذف یون های فلزات سنگین و تصفیه فاضلاب ها برای استفاده مجدد از آنها اشاره نمود. در این تحقیق از غشاء نانو فیلتراسیون برای حذف مهمترین یون های موجود در آب پرس تفاله چغندر قند (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, ...  بیشتر

مدلسازی و شبیهسازی شار‌حدی در فرآیند فیلتراسیون غشائی شیر پس چرخ

سمانه سلوکیپور؛ سید محمود موسوی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1391

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v8i1.14392

چکیده
  در این مقاله، مدلسازی شار‌حدی در فرآیند فیلتراسیون غشائی شیر پس چرخ آورده شده و نتایج حاصل از شبیهسازی آن توسط نرم افزار MATLAB، بررسی شدهاست. این مدل که در واقع یک رهیافت موازنه نیروهاست شامل نیروهای دافعه الکترواستاتیکی، جاذبه واندروالس، وزن و بالابرنده میباشد. همچنین برای در نظرگرفتن پدیده نفوذ معکوس، دو فاکتور نفوذ براونی ...  بیشتر

بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا

رضا فرهوش؛ سید محمد علی رضوی؛ سید محمود موسوی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1390

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9366

چکیده
  در پژوهش حاضر، رشد میسلهای فسفولیپیدی موجود در روغن کانولا بر اثر پیش تیمار شیمیایی و جداسازی آنها از طریق بکارگیری تکنولوژی غشایی مورد بررسی قرار گرفت. محلولهای آبی کلرید کلسیم (1 درصد وزنی) و EDTA (150 میلی مولار) قبل از اولترافیلتراسیون به میسلای روغن کانولا اضافه شد. اولترافیلتراسیون با استفاده از غشاء صفحه ای PVDF با پیکربندی انتها ...  بیشتر

بررسی تغییرات خواص فیزیکی و ریزساختاری و مدلسازی ریاضی چروکیدگی پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

صدیقه عباسی؛ سید محمود موسوی؛ محبت محبی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1390

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9369

چکیده
  در این مطالعه اثر دمای هوای خشک کننده بر روی چروکیدگی، آبگیری مجدد و ریز ساختار پیاز خشک شده )قطر mm30 و ضخامت mm2/0±3) مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط مختلف خشک کردن باعث تغییرات ساختاری قابل ملاحظه ای در نمونه ها شده است به طوری که چروکیدگی و آبگیری مجدد را تحت تاثیر قرار می دهد. آزمایشات نشان می دهد که شدت تغییرات ساختاری ایجاد شده در نمونه ...  بیشتر

مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

صدیقه عباسی؛ سید محمود موسوی؛ محبت محبی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i3.9106

چکیده
  هدف اصل این مقاله بدست آوردن و بررسی داده های آزمایشگاهی مربوط به خشک کردن پیاز به کمک خشک کن غیر مداوم کابینتی و مدلسازی این فرآیند است. برای انجام این کار تعدادی مدل تجربی و رگرسیونی جهت برازش داده های آزمایشگاهی در نظر گرفته شده اند. از بررسی داده های آزمایشگاهی نتیجه می شود که خشک کردن پیاز فقط در ناحیه شدت نزولی اتفاق می افتد. این ...  بیشتر