مدلسازی و شبیهسازی شار‌حدی در فرآیند فیلتراسیون غشائی شیر پس چرخ
1. مدلسازی و شبیهسازی شار‌حدی در فرآیند فیلتراسیون غشائی شیر پس چرخ

سمانه سلوکیپور؛ سید محمود موسوی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i1.14392

چکیده
  در این مقاله، مدلسازی شار‌حدی در فرآیند فیلتراسیون غشائی شیر پس چرخ آورده شده و نتایج حاصل از شبیهسازی آن توسط نرم افزار MATLAB، بررسی شدهاست. این مدل که در واقع یک رهیافت موازنه نیروهاست شامل نیروهای ...  بیشتر