مطالعه اثرات غلظت های مختلف محلول ساکارز بر ویژگی های کمی وکیفی برش های خشک شده گلابی با محلول های باز تغلیظ شده اسمزی
1. مطالعه اثرات غلظت های مختلف محلول ساکارز بر ویژگی های کمی وکیفی برش های خشک شده گلابی با محلول های باز تغلیظ شده اسمزی

حامد فاطمیان؛ شادی گیاه چی؛ سید ابراهیم حسینی؛ عباس گرامی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37818

چکیده
  فرایند خشک کردن به دلایل متعدد سبب افت ویژگی های کیفی محصول نهایی می شود. برای این منظور به کارگیری فرایند های جایگزین و یاتیمار های مقدماتی نظیرخشک کردن به روش اسمزی ضروری به نظر می رسد. دراین مطالعه ...  بیشتر