بررسی اثرات اسید استیک و تخمیر خمیر بر میزان آکریل آمید نان سنگک
1. بررسی اثرات اسید استیک و تخمیر خمیر بر میزان آکریل آمید نان سنگک

رضا فرهوش؛ محمد شاهدی؛ علی شریف

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 100-106

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.43949

چکیده
  بهترین PH برای انجام واکنش میلارد و تشکیل آکریل آمید، 7 تا 8 است. pH کمتر ، سرعت واکنش میلارد و به تبع آن تشکیل اکریل‌آمید را کاهش می دهد هدف از این پژوهش، بررسی اثرات اسید استیک با غلظت های 05/٬0 15/0 و 25/0 درصد ...  بیشتر