تأثیر غلظت‌های مختلف گلیسرول بر ویژگی‌های فیلم ترکیبی بر پایه پلی وینیل الکل- صمغ قدومه شیرازی

لیلا منجذب مرودشتی؛ مسعود یاورمنش؛ آرش کوچکی

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 663-677

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.53473

چکیده
  فیلم زیست‌تخریب‌پذیر ترکیبی با استفاده از پلی‌وینیل الکل- صمغ قدومه شیرازی با نسبت 60 به 40 با افزودن شش غلظت مختلف گلیسرول (%70-20) به روش قالب‌گیری ساخته شد. ویژگی‌های فیلم شامل ضخامت، دانسیته، میزان رطوبت، جذب رطوبت، حلالیت در آب، زاویه تماس قطره آب، رنگ، نرخ عبور بخار آب و خواص مکانیکی آن‌ها مورداندازه‌گیری قرار گرفت. درضمن از آزمون‌های ...  بیشتر

بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی فلور لاکتیکی جداشده از مراحل تولید کره مسکه علیه باکتری‌های شاخص مواد غذایی

محمد رضا عدالتیان دوم؛ مسعود یاورمنش؛ فریبا قیامتی یزدی؛ مرتضی خمیری؛ ندا نیری

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 438-452

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.36183

چکیده
  فعالیت بازدارندگی 51 جدایه باکتری اسیدلاکتیک بدست آمده از شیر گوسفند، ماست گوسفندی و کره محلی مسکه در مقابل میکروارگانیسم‌های شاخص بیماری‌زا شامل: استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، لیستریا اینوکوا و غیربیماری‌زا از جمله: لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس ساکی، لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس و لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه ...  بیشتر

بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولی

نسیم پورابراهیم؛ مسعود یاورمنش

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 318-329

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.42364

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه احتمالی بین حضور کپک آسپرژیلوس و ژن‌های مولد آفلاتوکسین با شمارش کپک و مخمر، شمارش کلی میکرارگانیسم‌های مزوفیل و درصد رطوبت در پسته خام بود. بدین‌منظور نمونه‌برداری از مناطق مختلف کشت پسته درشهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد انجام شد. در این تحقیق، 30 جدایه قارچی متعلق به جنس آسپرژیلوس شناسایی و به کمک ...  بیشتر

مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی رازک با هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکا و انتروباکتر آئروژنز

علی محمدی ثانی؛ مریم اعظمی؛ مسعود یاورمنش

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 218-224

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.38741

چکیده
  ترکیبات مشتق‌شده از گیاهان قرن‌ها است که به‎دلیل داشتن فعالیت ضد‌میکروبی استفاده‌های دارویی داشته‌اند. در این تحقیق اثر ضدباکتریایی گیاه دارویی رازک (Humulus lupulus) که جایگاه مهمی در بین داروهای سنتی ایران دارد، روی تعدادی از پاتوژن‌های غذایی موردارزیابی قرار گرفت. بدین منظور مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی رازک و هومولون رازک روی ...  بیشتر

پیش بینی تأثیر اجزاء موجود در شیر خام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس‌های روده ای با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی (ANFIS)

محمود صادقی؛ مسعود یاورمنش؛ مصطفی شهیدی نوقابی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1393

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37822

چکیده
  در میان مواد غذایی که می‌تواند به‌صورت بالقوه ناقل ویروس‌های بیماری‌زا باشد، شیر خام قرار دارد. بر همین اساس نحوه قرارگیری ویروس‌های بیماری‌زا در شیرخام به‌شدت وابسته به حضور ترکیبات شیر بوده و دستیابی به هرگونه روش جهت استخراج و بازیافت ویروس‌ها و ژنوم آن‌ها از شیر خام وابسته به شناسایی رفتار دقیق این ترکیبات در برابر ویروس‌ها ...  بیشتر

بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولیدکننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ

احمد احتیاطی؛ فخری شهیدی؛ محبت محبی؛ مسعود یاورمنش

دوره 9، شماره 4 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v9i4.30072

چکیده
  کنسانتره پروتین آب‌پنیر (WPC) در چهار سطح، جانشین پودر شیر پس‌چرخ (SMP) در تولید شیر بازسازی‌شده گردید و از دو آغازگر راپی و یک آغازگر غیرراپی برای تولید دوغ استفاده شد. با افزایش مقدار WPC مقدار تنش تسلیم دوغ افزایش یافت. همچنین ویسکوزیته، شاخص قوام و اندازه ذرات کلوئیدی دوغ نیز افزایش یافت و رفتار شل‌شوندگی با برش تشدید شد. با افزایش ...  بیشتر

شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات

محمد رضا عدالتیان دوم؛ محمدباقر حبیبی نجفی؛ سید علی مرتضوی؛ مجید هاشمی؛ مسعود یاورمنش

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1392

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v9i2.25672

چکیده
  در این پژوهش، نمونه‌های تازه(یک روزه) و رسیده (90 روزه) پنیر کوزه ، یکی از پنیرهای حاصل از شیرخام، جهت شناسایی فلورلاکتیکی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله نخست به منظور جداسازی جنس‌های مختلف باکتری‌های اسیدلاکتیک از محیط‌های کشت اختصاصی و انتخابی که شامل MRS برای جنس لاکتوباسیلوس و پدیوکوکوس، M17 برای لاکتوکوکوس، MRS+vancomycin ...  بیشتر

امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت A (HAV) درشیر با بکارگیری تکنیک الایزا

مسعود یاورمنش؛ سید علی مرتضوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ جواد بارویی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1384

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1i1.212

چکیده
  عفونتهای ویروسی با منشاء غذایی امروزه به طور فزاینده ای بعنوان عوامل بیماری زا در انسان شناخته شده اند . ویروس هپاتیت A (HAV) یکی از مهمترین عوامل ایجاد بیماری می باشد، که شیوع آن می تواند توسط آب و مواد غذایی مختلف خصوصاً شیر صورت گیرد . دراین پژوهش جهت دستیابی به بهترین روش تشخیص ویروس هپاتیت A (HAV) در شیر با بکارگیری تکنیک الایزا، رقتهای ...  بیشتر