اثر پری بیوتیک‌ها بر تولید ترکیبات ضد میکروبی از لاکتوباسیلوس‌ها علیه پروتئوس میرابیلیس(سویه ATCC 7002 و سویه PTCC 1076)
1. اثر پری بیوتیک‌ها بر تولید ترکیبات ضد میکروبی از لاکتوباسیلوس‌ها علیه پروتئوس میرابیلیس(سویه ATCC 7002 و سویه PTCC 1076)

لیلا گودرزی؛ روحا کسری کرمانشاهی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 41-47

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.45434

چکیده
  لاکتوباسیلوس ها، گروهی از باکتری‌های گرم مثبت، بدون اسپور، کروی یا میله ای شکل و کاتالاز منفی هستند که دارای اثرات سود مندی برای میزبان خود می‌باشند. پری بیوتیک‌ها نیز مواد غذایی غیر قابل تجزیه و هضمی ...  بیشتر