ارزیابی فاکتورهای موثر در تشکیل نانولیپوزوم های حاوی نایسین با استفاده از روش سطح پاسخ
1. ارزیابی فاکتورهای موثر در تشکیل نانولیپوزوم های حاوی نایسین با استفاده از روش سطح پاسخ

سمیرا تیزچنگ؛ محمود صوتی خیابانی؛ رضا رضایی مکرم

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 171-180

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.47081

چکیده
  نایسین کاربردهای متعددی به عنوان یک نگه دارنده طبیعی در مواد غذایی از جمله محصولات لبنی، غذاهای کنسروشده، شیر و پنیرهای فرآیند شده دارد. مطالعات نشان داده است، استفاده از نایسین به صورت آزاد در مواد ...  بیشتر