سنتز و مطالعه خواص ساختاری، فیزیکی و ضد میکروبی اکسید روی و نانو کامپوزیت پلیمری (PVA/ZnO)جهت بسته بندی مواد غذایی
1. سنتز و مطالعه خواص ساختاری، فیزیکی و ضد میکروبی اکسید روی و نانو کامپوزیت پلیمری (PVA/ZnO)جهت بسته بندی مواد غذایی

الهام قاروی آهنگر؛ محمد حسین عباسپورفرد؛ ناصر شاه طهماسبی؛ مهدی خجسته پور

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 191-199

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.26056

چکیده
  دراین مطالعه، نانوذرات و نانوکامپوزیت پلیمراکسید روی برای تهیه فیلم به منظور بسته‌بندی مواد غذایی سنتز شدند و خواص ساختاری، فیزیکی و ضدمیکروبی آنها مورد بررسی قرار گرفت. سنتز نانو ذرات با روش سل- ژل ...  بیشتر