بررسی بیان ژن های طویل ساز گونه Mortirella alpine در شرایط مناسب تولید آراشیدونیک اسید و روغن
1. بررسی بیان ژن های طویل ساز گونه Mortirella alpine در شرایط مناسب تولید آراشیدونیک اسید و روغن

حمیدرضا صمدلوئی؛ روشنک احمد مخبری

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 351-360

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27477

چکیده
  تولید توده زیستی، روغن، آراشیدونیک اسید و همچنین بیان ‍ژ‍ن های طویل ساز موثر در تولید آراشیدونیک اسید در گونه قارچی Mortierella alpina CBS 754.68 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد غلظت بالای گلوکز (70 گرم در لیتر) ...  بیشتر