تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته برخصوصیات فیزیکو شیمیایی گل زعفران طی زمان نگهداری
1. تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته برخصوصیات فیزیکو شیمیایی گل زعفران طی زمان نگهداری

سودابه عین افشار؛ پروین شرایعی؛ مژگان شورمیج؛ راضیه نیازمند

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i3.38005

چکیده
  گیاه زعفران از مهمترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران است. نگهداری گل زعفران در شرایط نامناسب، موجب افزایش آلودگی میکروبی و کاهش کیفیت زعفران می گردد. این تحقیق با هدف افزایش زمان ماندگاری گل زعفران در بسته ...  بیشتر