ارزیابی ارزش غذایی پنیرماهی تولید شده از ماهی فیتوفاک Hypopthalmichthys molitrix
1. ارزیابی ارزش غذایی پنیرماهی تولید شده از ماهی فیتوفاک Hypopthalmichthys molitrix

رضا صفری؛ زهرا یعقوب زاده

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 485-495

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27554

چکیده
  پنیر ماهی یاfish cheese محصولی است که با استفاده از انعقاد پروتئینهای محلول آبزیان تولید میشود. هدف از انجام این بررسی استحصال و رسوب پروتئینهای سارکوپلاسمیک ماهی فیتوفاگ و استفاده از آن در فرمولاسیون فرآورده ...  بیشتر