بررسی رفتار لزج -کشسان میوه خرمالو در طی نگه‌داری با استفاده از مدل‌های آسایش تنش
1. بررسی رفتار لزج -کشسان میوه خرمالو در طی نگه‌داری با استفاده از مدل‌های آسایش تنش

فرهاد سلمانی زاده جوپاری؛ علی اصغر زمردیان؛ حسین رحمانیان؛ حسن صفی یاری

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 372-381

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27842

چکیده
  میوه‌های خرمالو از زمان برداشت تا مصرف در معرض شرایط محیطی مختلف قرار می‌گیرند. از آنجاییکه ویژگی‌های رئولوژی میوه‌ها برای هر عملیات فرآوری مهم می‌باشد، رفتار لزج-کشسان میوه‌های خرمالو در طی نگه‌داری ...  بیشتر
بررسی روند تغییرات خواص فیزیکی میوه خرمالو (رقم خرمندی) در طول دوره انبارمانی در شرایط محیطی
2. بررسی روند تغییرات خواص فیزیکی میوه خرمالو (رقم خرمندی) در طول دوره انبارمانی در شرایط محیطی

حسن صفی یاری؛ علی زمردیان؛ حسین رحمانیان؛ فرهاد سلمانی زاده

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i4.20162

چکیده
  تعیین خواص فیزیکی محصولات کشاورزی به عنوان مبنایی برای طراحی و ساخت ماشین‌ها و تجهیزات انتقال، درجه‌بندی، فرآوری و انبارداری محصولات کشاورزی و دستیابی به محصولی با کیفیت بالا همیشه مورد توّجه بوده ...  بیشتر