بررسی رفتار لزج -کشسان میوه خرمالو در طی نگه‌داری با استفاده از مدل‌های آسایش تنش
1. بررسی رفتار لزج -کشسان میوه خرمالو در طی نگه‌داری با استفاده از مدل‌های آسایش تنش

فرهاد سلمانی زاده جوپاری؛ علی اصغر زمردیان؛ حسین رحمانیان؛ حسن صفی یاری

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 372-381

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27842

چکیده
  میوه‌های خرمالو از زمان برداشت تا مصرف در معرض شرایط محیطی مختلف قرار می‌گیرند. از آنجاییکه ویژگی‌های رئولوژی میوه‌ها برای هر عملیات فرآوری مهم می‌باشد، رفتار لزج-کشسان میوه‌های خرمالو در طی نگه‌داری ...  بیشتر