بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی های آنتی اکسیدانی پوسته و هسته میوه پسته وحشی (PistaciaKhinjuk Stocks)
1. بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی های آنتی اکسیدانی پوسته و هسته میوه پسته وحشی (PistaciaKhinjuk Stocks)

صدیف آزادمرد دمیرچی؛ رزاق محمودی؛ محمود صوتی؛ مجید شیرمحمدی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 408-419

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.28180

چکیده
  هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی ترکیبات شیمیایی و تغذیه ای پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی گونه خینجوک (Khinjuk) بود. برای این منظور، از پوسته و مغز هسته میوه به روش سرد با هگزان روغن گیری شد و پروفایل اسیدهای ...  بیشتر