طراحی روشی ساده با بازدهی بالا برای تخلیص پروتئین لیزوزیم سفیده تخم مرغ با استفاده از کروماتوگرافی تعویض یون.
1. طراحی روشی ساده با بازدهی بالا برای تخلیص پروتئین لیزوزیم سفیده تخم مرغ با استفاده از کروماتوگرافی تعویض یون.

زینب محمدی؛ دینا مرشدی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ فرهنگ علی اکبری

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 560-571

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.28652

چکیده
  لیزوزیم سفیده تخم مرغ بدلیل ویژگیهای خاص، یکی از پروتئینهایی است که در صنایع مختلف غذایی اهمیت روز افزونی یافته است. بعنوان نانو فیبریل زیستی، آنتی بیوتیک، افزودنی غذایی طبیعی و شیرین کننده در نانو زیست ...  بیشتر