بررسی خواص فیزیکی دانه و بستر لیموترش به عنوان تابعی از رطوبت
1. بررسی خواص فیزیکی دانه و بستر لیموترش به عنوان تابعی از رطوبت

حامد دارابی؛ علی زمردیان

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i3.29603

چکیده
  لیموترش یکی از مهمترین اقلام مصرفی به صورت تر و خشک می‏باشد. خشک کردن، درجه بندی و انبارداری از مهمترین مراحل پس از برداشت است که برای انجام مراحل فوق آگاهی از خواص فیزیکی این محصول ضروری می‏باشد. در ...  بیشتر