پیش‌بینی ضریب پخش رطوبت موثر و انرژی مصرفی ویژه بادمجان در خشک‌کن پیوسته با استفاده از روش‌های جدید
1. پیش‌بینی ضریب پخش رطوبت موثر و انرژی مصرفی ویژه بادمجان در خشک‌کن پیوسته با استفاده از روش‌های جدید

محمد کاوه؛ رضا امیری چایجان؛ یوسف عباسبور گیلانده؛ ترحم مصری گندشمن

دوره 14، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 725-741

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v14i5.66106

چکیده
  در این پژوهش، به‌منظور برآورد خواص خشک‌کردن بادمجان در یک خشک‌کن پیوسته از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)، الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات (PSO) و الگوریتم گرگ خاکستری (GWO) استفاده شد. فرآیند خشک‌کردن در ...  بیشتر