بهینه‌یابی فرمول و فرآیند دونات غنی‌شده با باگاس نیشکر و پلی‌ساکارید محلول سویا
1. بهینه‌یابی فرمول و فرآیند دونات غنی‌شده با باگاس نیشکر و پلی‌ساکارید محلول سویا

محبوبه داراپور؛ بهزاد ناصحی؛ حسن برزگر؛ حسین جوینده

دوره 15، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 635-647

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v15i2.74091

چکیده
  سالانه مقادیر زیادی از پسماند کارخانه‌های فرآوری محصولات کشاورزی وارد چرخه ضایعات می‌شوند. این در حالی است که برخی از آنها سرشار از فیبر و ترکیبات فعال‌زیستی هستند، بنابر این پژوهش برای به‌کارگیری ...  بیشتر
Quality and sensory profiling of gluten free bread as a function of quinoa, corn and xanthan content: Statistical analysis and modeling study
2. Quality and sensory profiling of gluten free bread as a function of quinoa, corn and xanthan content: Statistical analysis and modeling study

بهزاد ناصحی؛ محمد نوشاد

دوره 14، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 65-73

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v14i3.64863

چکیده
  In the study, the effect of compositional parameters (Xanthan, Corn flour and quinoa flour content) on sensory characteristics and image features of gluten free bread were evaluated. Results showed, addition of quinoa and corn flour significantly decreased L* value and increased a* value of crust and crumb of gluten free bread. Also, increased percentage of corn ...  بیشتر
Development of a chitosan-montmorillonite nanocomposite film containing Satureja hortensis essential oil
3. Development of a chitosan-montmorillonite nanocomposite film containing Satureja hortensis essential oil

بهزاد ناصحی؛ وحید سماواتی

دوره 13، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 131-143

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i13.64248

چکیده
  The present work describes the physicochemical and antimicrobial properties of active films developed by incorporating different concentrations (0.5, 1, and 2% v/v) of Satureja hortensis essential oil (SEO) and 3% (w/w) nanoclay into a chitosan- montmorillonite nanocomposite film. The tensile strength (TS) of the films significantly decreased and elongation at ...  بیشتر
ارزیابی خواص فیزیکی و ضدمیکروبی فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس صمغ بنه
4. ارزیابی خواص فیزیکی و ضدمیکروبی فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس صمغ بنه

وحید علی زاده؛ حسن برزگر؛ بهزاد ناصحی؛ وحید سمواتی

دوره 13، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، ، صفحه 584-593

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.50541

چکیده
  استفاده از فیلم‌های ضدمیکروب روشی موثر برای کنترل عوامل بیماری‌زا و بهبود کیفیت مواد ‌غذایی است. در این تحقیق، فیلم‌های خوراکی کیتوزان حاوی اسانس صمغ بنه واریته کردیکا در غلظت‌های 0، 5/0، 1 و 2 درصد (حجمی/ ...  بیشتر
Drying kinetics and optimization of microwave- assisted drying of quince pomace
5. Drying kinetics and optimization of microwave- assisted drying of quince pomace

بهزاد ناصحی؛ محمد نوشاد؛ حسن برزگر

دوره 12، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 750-757

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i6.59815

چکیده
  In this study, microwave drying conditions of quince pomace optimized with respect to quality attributes (moisture content, color change and consumer acceptance). Response surface methodology (RSM) technique was used to develop models to respond to the microwave power (100, 2000, 300 W), and microwave time (5, 10, 15 min). The models obtained from the responses ...  بیشتر