بررسی ویژگی‌های بافتی میوه گلابی طی فرآیند خشک‌کردن در خشک‌کن قفسه‌ای
1. بررسی ویژگی‌های بافتی میوه گلابی طی فرآیند خشک‌کردن در خشک‌کن قفسه‌ای

محمد مهدی حیدری فروشانی؛ سید مهدی نصیری

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 214-225

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.30887

چکیده
  در این تحقیق روند تغییرات ویژگی‌های بافتی گلابی در تیمارهای مختلف خشک شدن به صورت لایه نازک در یک خشک‌کن قفسه‌ای در تیمارهای مختلف دما و سرعت هوای خشک‌کن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. آزمایش‌های ...  بیشتر