بهینه‌یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخ
1. بهینه‌یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخ

آرش کوچکی؛ عبدالله همتیان سورکی؛ محمد الهی؛ سید محمدعلی رضوی

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 572-587

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.41416

چکیده
  در این پژوهش تاثیر شرایط استخراج شامل زمان، نسبت حلال به آرد جو و pH بر ویژگی‌های فیزیکوشیمایی، رفتار جریان، پایدارکنندگی کف و امولسیون و رنگ بتاگلوکان استخراج شده از دانه جو بدون پوشینه رقم لوت توسط ...  بیشتر