ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس استخراج شده از گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) در روغن مخصوص سرخ کردنی
1. ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس استخراج شده از گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) در روغن مخصوص سرخ کردنی

زهرا هاشمی؛ محمد حجتی؛ محمد طاهانژاد

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 631-642

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.32269

چکیده
  ترکیبات گیاهان معطر به دلیل فعالیت آنتی رادیکالی به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی در فراورده های غذایی و بیولوژیکی مصرف می شوند. هدف از این مطالعه استخراج و شناسایی ترکیبات اسانس باریجه، ارزیابی فعالیت آنتی ...  بیشتر