مقایسه اثر میدان الکتریکی پالسی و فرآیند حرارتی بر انتقال جرم در استخراج قند از چغندرقند
مقایسه اثر میدان الکتریکی پالسی و فرآیند حرارتی بر انتقال جرم در استخراج قند از چغندرقند

عبدالمجید مسکوکی؛ محمد نقی اشتیاقی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v7i2.10063

چکیده
  اثر میدان الکتریکی پالسی قوی بر فرآیند انتقال جرم از خلال چغندر با ضخامت های متفاوت در مقایسه با تیمار حرارت مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور، میدان الکتریکی قوی (با قدرت kV3، µF 8 با 20 پالس) بر دو نوع ...  بیشتر
اثر شرایط مختلف میدان های الکتریکی پالسی قوی بر استخراج قند از چغندر قند
اثر شرایط مختلف میدان های الکتریکی پالسی قوی بر استخراج قند از چغندر قند

عبدالمجید مسکوکی؛ محمد نقی اشتیاقی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1388

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3743

چکیده
  اثر میدان‌های الکتریکی پالسی قوی بر میزان تخریب سلول‌های چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق اثرشرایط مختلف میدان که شامل قدرت میدان (5/0 تا 6 کیلوولت بر سانتیمتر )، تعداد پالس ( 1تا 100 پالس) و ...  بیشتر