ارزیابی اثر نایسین، استات سدیم و دما بر کیفیت فیله کپور علفخوار تلقیح شده با استافیلوکوکوس اورئوس
1. ارزیابی اثر نایسین، استات سدیم و دما بر کیفیت فیله کپور علفخوار تلقیح شده با استافیلوکوکوس اورئوس

نادر چراغی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن شهریاری مقدم

دوره 14، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 803-815

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v14i5.69107

چکیده
  استافیلوکوکوس ‌اورئوس عامل بیماری‌‌زای مهمی در بروز مسمومیت‌های غذایی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر نایسین، سدیم استات و دما بر رشد استافیلوکوکوس ‌اورئوس (PTCC 1189) در فیله کپور ‌علفخوار با استفاده ...  بیشتر
تاثیر نمک سود کردن پیکل روی کیفیت ماهی کپور نقره ای هنگام نگهداری در یخچال
2. تاثیر نمک سود کردن پیکل روی کیفیت ماهی کپور نقره ای هنگام نگهداری در یخچال

معصومه ملاشاهی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ قربانعلی مهقانی

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 643-653

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.32809

چکیده
  نمک سود کردن یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری جهت افزایش زمان ماندگاری ماهی است. هدف این مطالعه بررسی تغییرات شیمیایی و میکروبی ماهی کپور نقره ای بعد از نمک سود کردن پیکل هنگام نگهداری در یخچال می باشد. ...  بیشتر