تأثیر نمک‌سود کردن پیکل روی کیفیت ماهی کپور نقره‌ای هنگام نگهداری در یخچال
تأثیر نمک‌سود کردن پیکل روی کیفیت ماهی کپور نقره‌ای هنگام نگهداری در یخچال

معصومه ملاشاهی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ قربانعلی مهقانی

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 643-653

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.32809

چکیده
  نمک‌سود کردن یکی از قدیمی‌ترین روش‌های نگهداری جهت افزایش زمان ماندگاری ماهی است. هدف این مطالعه بررسی تغییرات شیمیایی و میکروبی ماهی کپور نقره‌ای بعد از نمک‌سود کردن پیکل هنگام نگهداری در یخچال ...  بیشتر