ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی تهیه شده از کربوکسی‌متیل‌سلولز و کتیرا
1. ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی تهیه شده از کربوکسی‌متیل‌سلولز و کتیرا

فاطمه طبری کوچکسرایی؛ مسعود رضایی؛ پیمان آریایی؛ مهدی عبداللهی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 88-97

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i1.33230

چکیده
  در تحقیق حاضر بمنظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر خوراکی ترکیب کردن دو پلیمر کربوکسی‌متیل‌سلولز (CMC) و کتیرا مورد مطالعه قرار گرفت. کربوکسی‌متیل‌سلولز و کتیرا با نسبت‌های ...  بیشتر