پایداری اکسایشی تری آسیل گلیسرول روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris caspia) تحت تأثیر روغنهای مغز و پوست بنه و اجزاء صابونی‌ناشونده آنها
1. پایداری اکسایشی تری آسیل گلیسرول روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris caspia) تحت تأثیر روغنهای مغز و پوست بنه و اجزاء صابونی‌ناشونده آنها

سمانه پژوهان مهر؛ رضا فرهوش؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ علی شریف

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 239-249

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.33250

چکیده
  .در این تحقیق، پایداری اکسایشی روغن تخلیص شده ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris caspia) در حضور روغن‌های مغز و پوست بنه (2-1 درصد وزنی/ وزنی) و اجزاء صابونی ناشونده آنها (5/1-1 درصد وزنی/ وزنی) بررسی و با اثر آنتی اکسیدان‌های ...  بیشتر