مقایسه برخی ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه ژنوتیپ زرشک دانه‌دار بومی استان سمنان
1. مقایسه برخی ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه ژنوتیپ زرشک دانه‌دار بومی استان سمنان

محمد فرهادی چیتگر؛ مهدی وریدی؛ محمد جواد وریدی؛ احمد بالندری

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 250-260

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.33377

چکیده
  کسب اطلاعات در مورد گیاهان بومی بعنوان منابع غذایی عملگر (فراسودمند) رو به افزایش است. یکی از این گیاهان، گونه‌های وحشی زرشک(Berberis. spp.) می‌باشد که بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها می‌تواند زمینه کاربردشان ...  بیشتر
اثر آب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سرد کردن
2. اثر آب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سرد کردن

نعیمه کاظمی طاسکوه؛ محمدجواد وریدی؛ محمدحسین حداد خداپرست؛ فریده طباطبایی یزدی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i1.34675

چکیده
  در این پژوهش ، تأثیر استفاده از آب ازن دار بر کاهش شمارش کلی میکروارگانیسم هاو همچنین بر باکتریهای پاتوژن و شاخص آلودگی لاشه مرغ )Staphylococcus aureusو ( Escherichia coliدر مرحله سردکن آبی(چیلر) کشتارگاه مرغ، مورد بررسی ...  بیشتر