بررسی تاثیر تلقیح کپک Aspergillus flavus بر تغییرات میزان اسیدهای چرب، اندیس پراکسید و تولید آفلاتوکسین در چهار واریته رایج بادام زمینی برداشت شده از سطح مزارع استان گلستان
1. بررسی تاثیر تلقیح کپک Aspergillus flavus بر تغییرات میزان اسیدهای چرب، اندیس پراکسید و تولید آفلاتوکسین در چهار واریته رایج بادام زمینی برداشت شده از سطح مزارع استان گلستان

مریم ابراهیمی؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 394-402

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.33961

چکیده
  بادام‌زمینی یکی از حساس ترین محصولات کشاورزی در برابر هجوم A. flavus و متعاقبا آلودگی به آفلاتوکسین محسوب می شود. در این پژوهش پس از جداسازی و تائید شناسایی A. flavus از نمونه های بادام‌زمینی آلوده شده به این ...  بیشتر