بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه خربزه
1. بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه خربزه

شهره نیکخواه؛ ناصر صداقت

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 403-414

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.33969

چکیده
  در تحقیق حاضر تاثیر انواع روشهای بسته بندی و دمای نگهداری برخصوصیات کمی و کیفی برگهء خربزه مورد مطالعه قرار گرفت. از ارقام تاشکندی و خاتونی میوه خربزه، محلول اسمزی صفر و 10درصد ساکارز و خشک کن کابینتی ...  بیشتر