مطالعه تأثیر صمغ عربی، پروتئین‌های تغلیظ شده شیر و آب پنیر بر خصوصیات کیفی ماست سین‌بیوتیک حاوی ترانس گلوتامیناز میکروبی
1. مطالعه تأثیر صمغ عربی، پروتئین‌های تغلیظ شده شیر و آب پنیر بر خصوصیات کیفی ماست سین‌بیوتیک حاوی ترانس گلوتامیناز میکروبی

آیدا صالح؛ محمود رضازاد باری؛ محمد علیزاده خالد آباد؛ نجمه صباحی محمدی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 428-437

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.35883

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر مخلوطصمغ عربی، پروتئین آب پنیر تغلیظ شده (WPC) و پروتئین تغلیظ شده شیر(MPC) بر خصوصیات کیفی ماست سین‌بیوتیک حاوی آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بررسی شد. مقدار این ترکیبات پروتئینی، ...  بیشتر
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی صمغ زدو تراوشی از گیاه Amygdalus scoparia Spach در منطقه میان جنگل استان فارس
2. بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی صمغ زدو تراوشی از گیاه Amygdalus scoparia Spach در منطقه میان جنگل استان فارس

هدی خالصی؛ محمد علیزاده؛ محمود رضازاد باری

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i3.18473

چکیده
  صمغ زدو، پلی ساکارید ترشح شده از درخت Amygdalus scoparia Spach است. در این مطالعه گرانروی ظاهری صمغ زدو تحت تأثیر غلظت های مختلف (5/0، 75/0، 1، 2، 3، 4 و 5 درصد وزن بر حجم)، دما (20، 45 و 70 درجه سانتیگراد)، pH (2، 5 و 8) و غلظت نمک ...  بیشتر