بررسی اثر فیلم‌های پلی‌اولفینی حاوی آلفا توکوفرول در جلوگیری از اکسایش کرةسنتی نگهداری شده در یخچال
1. بررسی اثر فیلم‌های پلی‌اولفینی حاوی آلفا توکوفرول در جلوگیری از اکسایش کرةسنتی نگهداری شده در یخچال

لیلا خواجه وندی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ محمدرضا اسحاقی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 127-138

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i1.35993

چکیده
  کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی به جای انواع سنتزی در مطالعات اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد فیلمهای پلیمری پوشانده شده با آلفا- توکوفرول در جلوگیری از اکسایش چربی در ...  بیشتر