بهینه سازی شرایط استخراج قلیایی فیبر از سبوس‌برنج با روش سطح پاسخ
1. بهینه سازی شرایط استخراج قلیایی فیبر از سبوس‌برنج با روش سطح پاسخ

سارا رهبران؛ اعظم اعرابی

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 696-705

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.51185

چکیده
  در این پژوهش استخراج فیبر از سبوس برنج در حضور هیدروکسیدسدیم به‌عنوان یک محیط قلیاییو در ظرف واکنش تحت فشار انجام گرفت. روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزی برای دستیابی یک مدل بر اساس سه متغیر شامل زمان ...  بیشتر