بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی
1. بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی

امید دوستی ایرانی؛ مجمودرضا گلزاریان؛ محمد حسین آق خانی؛ حسن صدر نیا

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 677-693

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.37029

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات ایجاد شده در بافت لهید‌ه سیب در طول زمان می باشد. در تصاویر مرئی از شاخص زردی و در تصاویر گرمایی از شاخص دما جهت بررسی تغییرات استفاده شد. نتایج نشان داد که با گذشت ...  بیشتر