مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلاء
1. مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلاء

حامد سیگاری؛ محمد طبسی زاده؛ محمدحسین عباسپورفرد؛ محمودرضا گلزاریان

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 382-391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27871

چکیده
  با توجه به این که امکان اندازه گیری پیوسته جرم محصول در خشک کن های تحت خلا وجود ندارد، روش های تخمین رطوبت محصول درون محفظه خلا کاربرد پیدا می کند. در این پژوهش از مدل سازی ریاضی برای تخمین رطوبت میوه کیوی ...  بیشتر