تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و خواص رئولوژیکی ماست بدون چربی
1. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و خواص رئولوژیکی ماست بدون چربی

ساینا مویدزاده؛ اصغر خسروشاهی اصل؛ شهین زمردی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 325-336

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.38083

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر غلظت آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی، میزان کازئینات سدیم و زمان نگهداری بر پروتئولیز، خواص رئولوژیکی و ظرفیت نگهداری آب در ماست همزده بدون چربی با استفاده از روش سطح پاسخ مورد بررسی ...  بیشتر