بررسی ویژگی های کلوئیدی نانو لیپوزوم های حاوی بتاکاروتن تولید شده به روش حرارتی
1. بررسی ویژگی های کلوئیدی نانو لیپوزوم های حاوی بتاکاروتن تولید شده به روش حرارتی

بابک قنبرزاده؛ صحرا بشیری؛ حامد همیشه کار؛ جلال دهقان نیا

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 609-619

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.41745

چکیده
  ریزپوشانی مواد غذا- دارو در حامل های لیپیدی، از جمله لیپوزوم ها، منجر به افزایش قابلیت زیست فراهمی مواد فعال، رهایش کنترل شده و دقیق آن ها، حفظ پایداری آن ها در برابر شرایط مختلف محیطی و حلالیت مواد فعال ...  بیشتر
اثر غلظت های مختلف لستین- کلسترول بر خصوصیات اندازۀ ذرات، پتانسیل زتا، کارایی و پایداری درون پوشانی نانولیپوزوم های حامل ویتامین A پالمیتات
2. اثر غلظت های مختلف لستین- کلسترول بر خصوصیات اندازۀ ذرات، پتانسیل زتا، کارایی و پایداری درون پوشانی نانولیپوزوم های حامل ویتامین A پالمیتات

بابک قنبرزاده؛ اکرم پزشکی؛ حامد همیشه کار؛ محمد مقدم

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 261-275

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.38396

چکیده
  درون پوشانی ترکیبات آب گریز از جمله ویتامین های محلول در چربی در ساختارهای لیپوزومی، روشی بالقوه مؤثر جهت حفظ آنها در برابر واکنش های مخرب در طی دوره‌ی نگهداری، معرفی شده است. از جمله مزایای بالقوه‌ی ...  بیشتر
تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حامل گاما اوریزانول: توسط طیف سنجی فرو سرخ، اندازه وزیکول، پتانسیل زتا، پایداری فیزیکی و رئولوژی پایا
3. تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حامل گاما اوریزانول: توسط طیف سنجی فرو سرخ، اندازه وزیکول، پتانسیل زتا، پایداری فیزیکی و رئولوژی پایا

بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه کار؛ رضا رضایی مکرم

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i1.34808

چکیده
  استفاده از حلال های آلی و نیروهای برشی بالا در تکنیک های متداول تولید نانولیپوزوم ها، کاربرد آن ها را به عنوان حامل مواد غذا-دارو (نوتریسیتیکال ها) در صنایع غذایی محدودکرده است. هدف از انجام این پژوهش، ...  بیشتر
نانوکمپلکس کازئینات ـ پکتین: بررسی طیف سنجی فروسرخ، مورفولوژی، ویژگی های فیزیکی و رفتار جریانی پایا
4. نانوکمپلکس کازئینات ـ پکتین: بررسی طیف سنجی فروسرخ، مورفولوژی، ویژگی های فیزیکی و رفتار جریانی پایا

ساجده بهرانی؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه کار؛ محمود صوتی خیابانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i1.22976

چکیده
  یکی از کاربردهای نانو فناوری در زمینه علوم غذایی و دارویی، درون پوشانی (انکپسولاسیون) ترکیبات زیست فعال و تولید سیستم های نانوحامل به منظور غنی سازی و تولید مواد غذایی فراسودمند می باشد. نانوحامل ها با ...  بیشتر