اثر غلظت های مختلف لستین- کلسترول بر خصوصیات اندازۀ ذرات، پتانسیل زتا، کارایی و پایداری درون پوشانی نانولیپوزوم های حامل ویتامین A پالمیتات
1. اثر غلظت های مختلف لستین- کلسترول بر خصوصیات اندازۀ ذرات، پتانسیل زتا، کارایی و پایداری درون پوشانی نانولیپوزوم های حامل ویتامین A پالمیتات

بابک قنبرزاده؛ اکرم پزشکی؛ حامد همیشه کار؛ محمد مقدم

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 261-275

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.38396

چکیده
  درون پوشانی ترکیبات آب گریز از جمله ویتامین های محلول در چربی در ساختارهای لیپوزومی، روشی بالقوه مؤثر جهت حفظ آنها در برابر واکنش های مخرب در طی دوره‌ی نگهداری، معرفی شده است. از جمله مزایای بالقوه‌ی ...  بیشتر